Nỗ lực của team khi nhận lời tài trợ cho Aisec từ năm ngoái đến năm nay mới thực hiện được. Động cơ lớn nhất là việc sánh vai cùng các nhà tài trợ tai to mặt lớn như Unilever, Pepsi, British Council… nên team Gánh vừa làm video clip vừa in leaflet trong vòng 1 ngày!

Kết quả: hơn cả mong đợi!
Cảm ơn team Gánh thân yêu đã càng ngày càng làm việc hiệu quả khi đồng thời làm nhiều tiệc lớn, tiệc quan trọng và khách hàng đều hài lòng. Nhỏ rồi sẽ to, yếu rồi sẽ mạnh, cứ đi là sẽ đến team mình nhé!

Love you all!